Mediation

In april/mei 2018 heeft het bestuur het initiatief genomen om toenadering te zoeken tot de gemeente om te onderzoeken, of mediation
wellicht verandering zou kunnen brengen in de stellingenoorlog.

Dit leidde tot onze vreugde tot een beweging bij de wethouder, die vervolgens de opdracht gaf om een mediationtraject uit te gaan zetten.

Een professionele mediator krijgt immers altijd de ruimte om partijen dichter bij elkaar te brengen en te laten toewerken naar een door ieder gedragen oplossing.

Nadien verleende de gemeente, mede namens de twee andere aan de mediation deelnemende partijen, in het najaar 2018 opdracht aan de gezamenlijk geselecteerde mediator.

Begin 2019 heeft onder leiding van de mediator een aantal gesprekken plaats gevonden, wat helaas door een blokkade van de wethouder geen resultaat heeft opgeleverd.

Naar aanleiding hiervan heeft de VVS op 2 mei 2019 het volgende persbericht uitgebracht:


Wethouder blokkeert mediation Sijtwendepark
De Vereniging Vrienden Sijtwendepark (VVS) heeft in een eerder persbericht verheugd gereageerd op de bereidheid van de gemeente
om via mediation tot een voor allen aanvaardbare oplossing te komen voor het bestaande conflict rond het park.
Ter herinnering: de helft van het park is nu al voor honden verboden. De wethouder wil echter per se het rondwandelen, vaak van ouderen, met een los spelende hond in het andere deel ook verbieden door middel van de aanleg van een hondenkooi die 30.000 euro gaat kosten.
Echter meer dan 260 omwonenden en gebruikers van het park hebben zich verenigd om deze aantasting van het park en de onderlinge gezelligheid te voorkomen.
Dit leidde uiteindelijk tot een beroepsprocedure bij de rechtbank, die is stilgelegd toen de gemeente bereid bleek om met twee vertegenwoordigers van de vereniging en twee vertegenwoordigers van 8 buurtbewoners naar een alternatieve oplossing voor het conflict te streven door middel van professioneel begeleide mediation.

Dure mediation over alles behalve over het conflict
Bij de start van de gesprekken werden de deelnemers aan de mediation verrast met de mededeling dat wethouder Stemerdink, na ca tienduizend euro te hebben geïnvesteerd in de professionele begeleiding van de gesprekken, geen enkele intentie had om over het bestaande conflict met wie dan ook te overleggen: het gemeentelijke plan stond vast.
Wel was er ruimte voor een gesprek over de “aankleding”, zoals de kleur van het hek dat de gemeente wil gaan bouwen. Bij de vereniging en de overige deelnemers was hier geen behoefte aan. Hierover is verder ook niet gesproken.

Zwijgplicht
Over wat wel besproken is en welke concrete voorstellen zijn gedaan zou de VVS graag informatie verschaffen. Zo is de VVS bereid geweest pijnlijke concessies te doen door in te willen stemmen met een simpele en goedkope aanpak, die aansluit bij wat in vele andere parken in
onze gemeente al wordt toegepast. De VVS heeft geen enkele reden om hierover iets te verbergen. De gemeente heeft echter als enige van de deelnemers vastgehouden aan een algehele zwijgplicht. De raad en de bewoners van onze gemeente zullen daarom over de inhoud van de gesprekken helaas in het duister blijven tasten, vooral ook over de rol die de gemeente heeft gespeeld bij het mislukken van de mediation.

Beroepsprocedure en betrokkenheid van de Raad
Wat blijft is de hervatting van de juridische procedures, die gelet op de opstelling van de wethouder, waarschijnlijk tot aan de Raad van State zullen blijven doorlopen. Gelukkig heeft het college toegezegd de uitslag hiervan af te wachten én vóór plaatsing van de hondenkooi de gemeenteraad in de gelegenheid te stellen te debatteren over nut en noodzaak van de kooi. De VVS hoopt dat de vele uitspraken van de gemeente over de wens naar betrokkenheid van burgers bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering in dat debat herkenbaar zullen zijn.

EINDE PERSBERICHT

Hieronder volgt een link naar een leeswijzer met bijbehorende stukken. Hierin staat openbare informatie over de correspondentie rond de “mediation”, de daarbij gewekte verwachtingen en het pleidooi van de VVS voor openheid.

Eerste persbericht 15 juni 2018          : Klik hier voor de link
Leeswijzer                                              :  Klik hier voor de link
Kaders mediation traject                    :  Klik hier voor de link
Brief mediators gecorrigeerd             :  Klik hier voor de link
Persbericht verloop mediation          :  Klik hier voor de link